Skip to main content

Warunki korzystania z witryny spółki Egencia France SAS

Warunki korzystania z witryny spółki Egencia France SAS

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r 

Witamy w witrynie firmy Egencia („Witryna”). Niniejsza Witryna udostępniana jest wyłącznie w celu umożliwiania spółce korzystającej ze świadczonych przez firmę Egencia usług („Spółka”) oraz dysponującym odpowiednimi upoważnieniami podróżnym z tej Spółki („autoryzowany podróżny” lub „podróżny”) obsługi swoich podróży służbowych, w tym zbierania odpowiednich informacji na temat podróży, ustalania dostępności powiązanych z taką podróżą towarów i usług, dokonywania zasadnych rezerwacji w imieniu własnym lub – w przypadku wyznaczonych przez Spółkę organizatorów podróży („organizator podróży”) – w imieniu innych osób oraz realizowanie innych transakcji z poddostawcami usług podróży, a także aby umożliwić wyznaczonym w Spółce menedżerom ds. podróży („menedżer ds. podróży”) uzyskiwanie dostępu do stosownych raportów i ich wyświetlanie. Witryna ta nie jest udostępniana do celów innych niż wymienione powyżej. Termin „TPX” oznacza spółkę Travel Partner Exchange S.L. z siedzibą pod adresem Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

Termin „firma Egencia” oznacza spółkę prawa francuskiego Egencia France SAS oraz jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym spółkę Travelscape, LLC, (łącznie „Spółki Grupy Egencia”). Termin „Partner firmy Egencia” oznacza partnera udostępniającego witrynę oznaczoną wspólną marką lub powiązaną z firmą Egencia, za pośrednictwem której firma Egencia udostępnia łącza, treści lub usługi. Termin „Użytkownik” oznacza autoryzowanego podróżnego, organizatora podróży lub menedżera ds. podróży w Spółce, który odwiedza Witrynę lub dokonuje rezerwacji przy użyciu Witryny lub za pośrednictwem agentów firmy Egencia.

Witryna ta jest udostępniana Użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez niego bez jakichkolwiek modyfikacji wszystkich określonych poniżej zasad, warunków i uwag (łącznie „Warunki Korzystania” lub „Umowa”). Należy dokładnie zapoznać się z Warunkami Korzystania, ponieważ zawierają one istotne informacje o ograniczeniach odpowiedzialności. Użytkownik powinien też zapoznać się z postanowieniami Polityki ochrony prywatności, która także reguluje kwestie korzystania z Witryny przez Użytkownika i stanowi integralną część Umowy. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub z niej korzysta, dokonuje przy użyciu Witryny rezerwacji towarów lub usług turystycznych lub kontaktuje się z konsultantem centrum obsługi telefonicznej firmy Egencia, zgadza się wówczas, że do tych działań mają zastosowanie obowiązujące w tym czasie Warunki Korzystania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na Warunki Korzystania, nie może wówczas korzystać z Witryny ani dokonywać żadnych rezerwacji przy jej użyciu ani za pośrednictwem konsultantów centrum obsługi telefonicznej firmy Egencia. Firma Egencia może w dowolnym momencie zmienić Warunki Korzystania, a dalsze uzyskiwanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej przez Użytkownika jest uwarunkowane zaakceptowaniem przez niego zaktualizowanych Warunków Korzystania.

powrót do góry strony

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może korzystać z Witryny, o ile:

 1. ma ukończone co najmniej 18 lat;
 2. jest autoryzowanym podróżnym, organizatorem podróży albo menedżerem ds. podróży;
 3. ma zdolność do podejmowania wiążących prawnie zobowiązań;
 4. będzie korzystać z Witryny zgodnie z Warunkami Korzystania;
 5. będzie korzystać z Witryny jedynie w celu dokonywania zasadnych rezerwacji dla siebie lub innej osoby w Spółce, w imieniu której jest prawnie upoważniony do działania w charakterze organizatora podróży;
 6. – jeśli jest organizatorem podróży – potwierdza, że na potrzeby dowolnych rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem Witryny lub Usług działa w charakterze agenta w stosunku do podróżnego, w imieniu którego dana podróż jest organizowana, oraz że poinformuje podróżnego, dla którego dokonuje rezerwacji podróży, o Warunkach Korzystania mających zastosowanie do rezerwacji dokonanych w imieniu tego podróżnego, w tym o wszelkich obowiązujących zasadach i restrykcjach;
 7. wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;
 8. zabezpieczy informacje dotyczące posiadanego konta Egencia oraz będzie nadzorować i ponosić całkowitą odpowiedzialność za wszystkie przypadki korzystania z tego konta przez osoby inne niż sam Użytkownik;
 9. jest upoważniony przez swoją Spółkę do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Witryny lub w zakresie niezbędnym do dokonywania rezerwacji podróży w imieniu innego podróżnego ze Spółki Użytkownika (np. menedżera ds. podróży, asystenta lub innego przedstawiciela), przy czym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że taki pracownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki Korzystania i jest nimi związany.

Firma Egencia może odmówić każdej osobie – według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w tym m.in. z powodu naruszenia Warunków Korzystania – dostępu do Witryny oraz usług oferowanych przez firmę Egencia. Spółka Użytkownika może też według własnego uznania ograniczyć dostęp do Witryny lub zamknąć konta podróżnych, menedżerów ds. podroży lub organizatorów podróży.

powrót do góry strony

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Treści i informacje zamieszczone w Witrynie (w tym m.in. dotyczące cen i dostępności usług turystycznych), a także infrastruktura wykorzystywana do udostępniania tych treści i informacji, stanowią własność firmy Egencia, dostawców firmy Egencia, Spółki Użytkownika albo dostawców, z którymi Spółka Użytkownika bezpośrednio zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych. Użytkownik może sporządzać ograniczoną liczbę kopii swojego planu podróży (i powiązanych z nim dokumentów) dotyczącego podróży zarezerwowanych za pośrednictwem Witryny, przy czym Użytkownik zgadza się, że nie będzie w inny sposób modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć opracowań, przesyłać, sprzedawać ani odsprzedawać informacji, treści chronionych prawem autorskim, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu Witryny. Ponadto Użytkownik zgadza się:

 1. nie wykorzystywać Witryny ani jej zawartości do żadnych celów komercyjnych;
 2. nie dokonywać żadnych rezerwacji o charakterze spekulacyjnym, fałszywym lub oszukańczym, w tym żadnych rezerwacji w oczekiwaniu na wzrost popytu;
 3. nie monitorować, nie kopiować ani nie uzyskiwać dostępu do żadnych treści ani informacji zamieszczonych w Witrynie w jakimkolwiek celu przy użyciu robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków lub jakichkolwiek ręcznych procesów bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy Egencia na takie działania;
 4. nie naruszać ograniczeń nagłówków wykluczających działanie robotów w Witrynie ani nie obchodzić lub omijać żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny;
 5. nie podejmować działań, które w opinii firmy Egencia wymuszają lub mogą wymuszać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury firmy Egencia;
 6. nie publikować ani nie przesyłać nielegalnych informacji ani nie podejmować nielegalnych działań, w tym m.in. nie angażować się w publikowanie treści lub działanie o charakterze nielegalnym, wulgarnym, zniesławiającym, obscenicznym lub obraźliwym pod względem rasowym lub seksualnym;
 7. nie tworzyć głębokich łączy do żadnej części Witryny (w tym m.in. do ścieżki zakupu jakiejkolwiek usługi turystycznej) w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Egencia;
 8. nie przechwytywać, nie tworzyć kopii lustrzanych ani w inny sposób nie włączać żadnej części Witryny do jakiejkolwiek innej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Egencia.

Jeśli rezerwacja lub konto Użytkownika noszą znamiona oszustwa, nadużycia lub podejrzanych działań, firma Egencia może anulować wszelkie rezerwacje powiązane z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub kontem Użytkownika oraz zamknąć wszelkie powiązane konta Egencia. Jeśli Użytkownik dopuścił się jakichkolwiek oszukańczych działań, firma Egencia może podjąć wszelkie niezbędne działania prawne, a Użytkownik może ponieść odpowiedzialność z tytułu strat finansowych poniesionych przez firmę Egencia, w tym z tytułu kosztów procesowych i odszkodowań.Użytkownik może zakwestionować anulowanie rezerwacji lub zamrożenie albo zamknięcie konta. W tym celu powinien skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Egencia.

powrót do góry strony

ZASADY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW

Do rezerwacji i zakupu wybranych przez Użytkownika towarów i usług turystycznych będą mieć zastosowanie dodatkowe zasady i warunki. Użytkownik powinien dokładnie się z nimi zapoznać. W szczególności w przypadku zakupu biletu lotniczego Użytkownik powinien zapoznać się z całą treścią obowiązujących u Dostawcy zasad i warunków dotyczących przewozu, które są opublikowane w witrynie tego Dostawcy. Dodatkowo niektóre taryfy mogą być rezerwowane z wykorzystaniem standardu New Distribution Capabilities („NDC”) lub za pośrednictwem określonego systemu GDS / agregatora, a obsługa rezerwacji może wymagać współpracy z dostawcą. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków dotyczących zakupu nałożonych przez Dostawcę, z którym Użytkownik zawiera transakcję, w tym m.in. w zakresie terminowego uiszczania należnych płatności oraz stosowania się do określonych przez Dostawcę zasad i ograniczeń dotyczących dostępności i stosowania taryf, produktów lub usług. Na przykład rezerwacja biletu lotniczego zostaje potwierdzona po sfinalizowaniu wszystkich etapów rezerwacji i zakupu, w tym dokonaniu pełnej płatności przy użyciu ważnej formy płatności, wystawieniu biletów i potwierdzeniu rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub witryny Dostawcy. Linie lotnicze oraz inni Dostawcy usług turystycznych mogą zmieniać oferowane ceny bez powiadomienia. Firma Egencia zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika, jeśli w wymaganym terminie nie otrzyma pełnej płatności.

Firma Egencia może zaoferować Użytkownikowi możliwość zarezerwowania kombinacji dwóch biletów w jedną stronę zamiast biletu w obie strony. Kombinacja biletów w jedną stronę może zapewnić większy wybór lotów i często mniej kosztuje. Pozwala przy tym łączyć bilety z oferty tej samej linii lotniczej lub różnych linii. W odróżnieniu od biletów w obie strony, bilety w jedną stronę podlegają odrębnym zasadom, ograniczeniom i opłatom. Jeśli w jednym z tych lotów linia lotnicza wprowadzi zmianę (np. anuluje go albo zmieni jego harmonogram), co zmusi Użytkownika do wprowadzenia zmian w drugim locie, Użytkownik będzie zobowiązany uiścić wszelkie opłaty naliczone z tytułu wprowadzenia zmian w tym drugim locie.  

W przypadku określonych przewoźników niskobudżetowych dla wygody Użytkownika cena lotu jest podawana w przeliczeniu z innej waluty na walutę lokalną Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi oszacowania kwoty, jaką powinien zapłacić za lot. W rezultacie, gdy Użytkownik dokonuje rezerwacji, kwota, którą linia lotnicza obciąża jego kartę kredytową, może z powodu wahań kursów walutowych nieznacznie odbiegać od szacowanej. Wyciąg z rachunku Użytkownika może też zawierać opłatę za przetworzenie transakcji naliczoną przez wystawcę karty oraz stosowne podatki z tytułu zakupów zagranicznych.

Określone przepisy prawa zakazują wnoszenia na pokład samolotu (w bagażu lub na sobie) niebezpiecznych materiałów. Naruszenie tego zakazu grozi karą pozbawienia wolności do lat pięciu oraz karą finansową w wysokości co najmniej 250 tys. USD. Materiały niebezpieczne obejmują materiały wybuchowe, gazy sprężone, łatwopalne ciecze i ciała stałe, utleniacze, trucizny, substancje żrące i materiały radioaktywne. Przykłady: farby, płyny do zapalniczki, fajerwerki, lakrymatory, butle z tlenem oraz farmaceutyczne preparaty promieniotwórcze.Istnieją szczególne wyjątki od tych obostrzeń dotyczące możliwości przewozu niewielkich ilości — do ok. 2 kg (lub 70 uncji) łącznie — artykułów medycznych i toaletowych w bagażu oraz wnoszenia określonych wyrobów tytoniowych przy sobie.

Niektórzy dostawcy usług hotelarskich mogą podczas zameldowania wymagać od Użytkownika karty kredytowej, karty debetowej lub depozytu gotówkowego w celu pokrycia dodatkowych wydatków poniesionych podczas jego pobytu. Depozyt taki nie jest w żaden sposób związany z jakąkolwiek płatnością otrzymywaną przez firmę Egencia za rezerwację w hotelu. Firma Egencia nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu relokacji. Użytkownik zgadza się, że niektórzy zewnętrzni dostawcy udostępniający określone usługi lub oferty mogą wymagać od Użytkownika pisemnego zwolnienia ich z odpowiedzialności przed udostępnieniem Użytkownikowi ich usług lub ofert. Użytkownik rozumie, że naruszenie obowiązujących u dostawcy zasad i ograniczeń może skutkować anulowaniem rezerwacji Użytkownika, odmową Użytkownikowi dostępu do stosownych produktów lub usług turystycznych, utratą pieniędzy zapłaconych za rezerwację lub obciążeniem konta Użytkownika kosztami poniesionymi przez firmę Egencia wskutek takiego naruszenia.

POZYCJA W WYNIKACH WYSZUKIWANIA:

Podczas rezerwacji podróży Egencia pomoże Państwu w przestrzeganiu zasad podróży Państwa firmy oraz preferencji jej przewoźnika lotniczego i innych dostawców usług turystycznych, które Egencia może zautomatyzować. O ile nie jest to sprzeczne z powyższym, preferencje Państwa firmy obejmują to, że podczas identyfikowania dostawców usług turystycznych oraz wyświetlania lub rekomendowania podróżnym tras lub innych usług Egencia bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak dostępność, wybory podróżnych, preferowane relacje, które Państwa firma i Egencia z dostawcami usług turystycznych oraz aby Egencia podjęła wszelkie inne działania, które uzna za stosowne jako biuro podróży Państwa firmy.

powrót do góry strony

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firma Egencia uważa, że prywatność Użytkownika należy chronić. Aktualna wersja obowiązującej w firmie Egencia Polityki ochrony prywatności, która reguluje też kwestie korzystania przez Użytkownika z Witryny oraz wyjaśnia stosowane przez firmę Egencia praktyki, dostępna jest tutaj: Polityka ochrony prywatności obowiązująca w firmie Egencia.

powrót do góry strony

ZASADY SPÓŁKI DOTYCZĄCE PODRÓŻY

Spółka Użytkownika może przedstawić firmie Egencia obowiązujące w Spółce zasady dotyczące podróży („Zasady Spółki dotyczące Podróży”). Firma Egencia pomoże Spółce w stosowaniu zasad i warunków określonych w Zasadach Spółki dotyczących Podróży w transakcjach z Użytkownikiem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad i warunków określonych w Zasadach Spółki dotyczących Podróży należy skontaktować się bezpośrednio ze Spółką.

powrót do góry strony

OBOWIĄZKI SPÓŁKI

Spółka zagwarantuje, aby wszelkie dokonane na mocy niniejszych Warunków Korzystania zakupy podróży były realizowane zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami i wytycznymi w zakresie podróży (także w przypadkach, gdy w Witrynie Obsługującej Podróże Firmowe dostępne są funkcje kontroli regulaminu podróży), a także za rozwiązywanie wszelkich ewentualnych związanych z takimi procedurami i wytycznymi sporów między pracownikami Spółki a agentami. Firma Egencia nie odpowiada za żadne dokonane na mocy niniejszych Warunków Korzystania zakupy podróży zrealizowane z naruszeniem obowiązujących w Spółce procedur lub wytycznych w zakresie podróży.

Spółka uiści wszelkie naliczone przez osoby trzecie opłaty z tytułu not debetowych lub opłaty karne związane ze zrealizowanymi przez Spółkę na mocy niniejszych Warunków Korzystania zakupami podróży lub działaniami (takimi jak np. dokonanie rezerwacji na zakładkę (ang. back-to-back ticketing)), a także za uiszczenie wszelkich kosztów, odszkodowań z tytułu strat lub szkód lub kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z wynegocjowanych przez Spółkę umów z przewoźnikami lotniczymi, z wyjątkiem opłat, kosztów, odszkodowań i kwot naliczonych firmie Egencia, za które to opłaty, koszty, odszkodowania i kwoty Spółka ponosi odpowiedzialność zgodnie z opisanymi powyżej procedurami dotyczącymi fakturowania.

 

PODATKI LOKALNE I PŁATNOŚCI

O ile w Zasadach i Restrykcjach nie stwierdzono inaczej, ceny Usług wyświetlane w Witrynie podawane są w euro i nie uwzględniają podatków lokalnych nałożonych przez stosowne organy w niektórych krajach.

Opłaty za Usługi zarezerwowane w Witrynie lub telefonicznie należy zapłacić (i) firmie Egencia albo Spółkom Grupy Expedia, w tym firmie TPX, która przyjmie takie płatności w imieniu dostawców, albo (ii) bezpośrednio dostawcom. Płatności mogą zostać naliczone przez więcej niż jedną stronę (co będzie widoczne na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty kredytowej klienta), łączna kwota obciążeń nie przekroczy jednak łącznej ceny Usług.

Klient udostępni szczegółowe dane swojej karty płatniczej, a Dostawca lub Spółki Grupy Expedia będą zobowiązani do częstego weryfikowania: (i) ważności karty płatniczej (przez obciążenie karty określoną kwotą nominalną, która zostanie zwrócona w ciągu kilku dni albo odliczona od ostatecznej kwoty należnej dostawcy), a także (ii) dostępności środków na rachunku karty płatniczej (przez uzyskanie potwierdzenia od banku-wystawcy karty kredytowej klienta).

PRZEDPŁACONE REZERWACJE HOTELU

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Egencia LLC oferuje możliwość rezerwowania pokoi, które zostały opłacone z góry po cenach wstępnie ustalonych z dostawcami usług hotelowych, udostępnianych przez Spółki Grupy Expedia. Użytkownik upoważnia firmę Egencia do dokonywania rezerwacji za pełną cenę rezerwacji, która obejmuje cenę za pokój wyświetlaną w Witrynie wraz z należnym podatkiem, opłaty za usługi i w stosownych przypadkach podatki od usług świadczonych przez Spółki Grupy Expedia. Wyrażają Państwo zgodę na obciążenie Państwa karty kredytowej przez firmy Egencia całkowitą ceną rezerwacji. Wraz z przekazaniem prośby o dokonanie rezerwacji Użytkownik upoważnia Spółki Grupy Expedia, w tym spółkę Travelscape, LLC, do obsługi w imieniu Użytkownika procesu rezerwacji hotelu, w tym ustalania z dostawcami usług hotelowych warunków płatności.  

Przyjmują Państwo do wiadomości, że z wyjątkiem przypadków określonych poniżej w odniesieniu do zobowiązań podatkowych dotyczących kwot zatrzymanych za swoje usługi, firmy Expedia i firmy Egencia nie pobierają podatków w celu przekazania ich właściwym organom podatkowym. Zwrot przedpłaconych podatków dotyczących przedpłacanych transakcji hotelowych to zwrot szacowanych podatków (w tym m.in. od sprzedaży, od obłożenia, za pokój, akcyzy, od wartości dodanej), które są przez Spółki Grupy Expedia płacone dostawcy usług hotelowych z tytułu podatków należnych od hotelowej ceny wynajmu pokoju. Dostawcy usług hotelowych wystawiają Spółkom Grupy Expedia faktury uwzględniające określone opłaty, w tym podatki. Dostawcy usług hotelowych muszą odprowadzać stosowne podatki odpowiednim organom podatkowym. Żadna ze Spółek Grupy Expedia nie występuje w roli współdostawcy w stosunku do dostawcy, u którego firma Egencia dokonuje w imieniu swoich klientów rezerwacji lub ustaleń dotyczących ich podróży. Zasady dotyczące opodatkowania i stawki podatkowe różnią się istotnie w zależności od lokalizacji. Rzeczywiste kwoty podatku płacone przez firmy Expedia i firmy Egencia dostawcom hoteli mogą różnić się od kwot opłat za zwrot podatku, w zależności od stawek, opodatkowania itp. obowiązujących w momencie faktycznego korzystania z hotelu przez naszych klientów. Firmy Expedia i firmy Egencia pobierają opłaty za usługi jako dodatkową rekompensatę za obsługę rezerwacji podróży. Opłaty za te usługi różnią się w zależności od kwoty i rodzaju rezerwacji hotelowej.

Użytkownik może odwołać albo zmienić przedpłaconą rezerwację hotelu, zostanie jednak obciążony stosowną opłatą z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji określoną w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji hotelu. Jeśli Użytkownik nie anuluje ani nie zmieni swojej rezerwacji przed upływem okresu wskazanego w zasadach anulowania obowiązujących w hotelu, w którym Użytkownik dokonał rezerwacji (okres ten różni się w zależności od hotelu i wynosi od 24 do 72 godzin przed zaplanowaną pierwotnie datą przyjazdu), zostanie wówczas obciążony opłatą w wysokości równej cenie za noclegi, kwocie zwrotu przedpłaconych podatków oraz kwocie opłat za usługi. Jeśli Użytkownik nie stawi się w hotelu na pierwszą noc objętą jego rezerwacją i planuje zameldować się na kolejne zarezerwowane noce, musi potwierdzić w firmie Egencia zmiany w swojej rezerwacji nie później niż w dniu pierwotnej daty zameldowania, aby zapobiec anulowaniu całej rezerwacji.  

Użytkownik zgadza się uiścić wszelkie naliczone mu stosowne opłaty za anulowanie lub zmianę rezerwacji. W nielicznych przypadkach niektóre hotele nie zezwalają na wprowadzanie zmian w rezerwacjach ani na anulowanie rezerwacji po ich dokonaniu, zgodnie z zasadami i ograniczeniami dotyczącymi rezerwacji hotelu. Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków Korzystania obowiązujących w odniesieniu do jego przedpłaconych rezerwacji hotelowych.  

W niektórych jurysdykcjach na kwoty, które firma Egencia nalicza za swoje usługi (opłata za usługę lub opłata manipulacyjna), może być nakładany podatek od sprzedaży lub lokalny podatek od obłożenia. Faktyczne kwoty opodatkowania za usługi firmy Egencia mogą się różnić w zależności od cen obowiązujących w chwili pobytu Użytkownika w hotelu.  

Nie można zarezerwować online więcej niż 8 pokoi w tym samym hotelu lub na ten sam okres pobytu. Jeśli firma Egencia stwierdzi, że Użytkownik zarezerwował w sumie więcej niż 8 pokoi w ramach odrębnych rezerwacji, może anulować te rezerwacje i obciążyć Użytkownika opłatą za anulowanie rezerwacji. Jeśli Użytkownik dokonał bezzwrotnej wpłaty, wpłata ta przepada. Jeśli Użytkownik zamierza zarezerwować co najmniej 9 pokoi, musi skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta firmy Egencia.  

Niektórzy dostawcy usług hotelarskich mogą podczas zameldowania wymagać od Użytkownika karty kredytowej lub depozytu gotówkowego w celu pokrycia dodatkowych wydatków poniesionych podczas jego pobytu. Depozyt taki nie jest w żaden sposób związany z jakąkolwiek płatnością otrzymywaną przez firmę Egencia lub Spółki Grupy Expedia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPCJI „ZAPŁAĆ TERAZ” ORAZ „ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ”

W przypadku niektórych hoteli Użytkownik może mieć do wyboru dwie opcje płatności: „Zapłać teraz online” lub „Zapłać później w hotelu”. Jeśli wybierzesz opcję „Zapłać teraz online”, firmy Egencia natychmiast obciążą Twoją kartę kredytową odpowiednią kwotą w dolarach amerykańskich. Jeśli Użytkownik wybierze opcję „Zapłać później w hotelu”, hotel obciąży kartę kredytową Użytkownika należną kwotą w walucie lokalnej tego hotelu po przybyciu Użytkownika do hotelu. Należne podatki i opłaty różnią się w zależności od wybranej opcji płatności. Stawki podatkowe oraz kursy wymiany walut mogą się zmienić w okresie pomiędzy datą rezerwacji a datami pobytu.  
 

ZASADY I WARUNKI DOSTAWCY

Dodatkowe warunki regulujące rezerwacje hotelowe dokonywane za pośrednictwem firm Expedia można znaleźć tutaj

powrót do góry strony

OPŁATY BANKOWE I OPŁATY ZWIĄZANE Z KARTAMI KREDYTOWYMI

Jeśli płatność uiszczoną przez Użytkownika przetwarza firma Egencia, płatność ta jest przetwarzana w Stanach Zjednoczonych. Jeśli płatność uiszczona przez Użytkownika jest przetwarzana przez dostawce usług turystycznych, płatność ta będzie przetwarzana w kraju, w którym dany dostawca ma siedzibę.

Firma Egencia lub dostawca usług turystycznych mogą być zobowiązani do weryfikowania: (i) ważności karty płatniczej (przez obciążenie karty określoną kwotą nominalną, która zostanie zwrócona w ciągu kilku dni albo odliczona od ostatecznej kwoty należnej dostawcy), a także (ii) dostępności środków na rachunku karty płatniczej (przez uzyskanie potwierdzenia od banku-wystawcy karty kredytowej Użytkownika).

Niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart kredytowych naliczają opłaty od transakcji międzynarodowych lub transgranicznych. Jeśli zatem Użytkownik dokonuje rezerwacji u handlowca spoza Stanów Zjednoczonych, używając do tego celu karty amerykańskiego wystawcy kart, bank Użytkownika może pobrać z tego tytułu od Użytkownika opłatę za transakcję transgraniczną lub międzynarodową. Ponadto rezerwacja podróży międzynarodowej może zostać uznana przez bank lub wystawcę kart, z usług których korzysta Użytkownik, za transakcję międzynarodową, gdyż firma Egencia może przekazać dane karty Użytkownika zagranicznemu dostawcy usług turystycznych w celu obciążenia jej stosownymi opłatami. Ponadto niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart naliczają opłaty za wymianę walut. Jeśli zatem Użytkownik dokonuje rezerwacji w walucie innej niż waluta jego karty kredytowej, wystawca jego karty kredytowej może przeliczyć kwotę wynikającą z rezerwacji na walutę karty kredytowej i obciążyć Użytkownika opłatą za wymianę waluty. Kurs wymiany walut oraz wysokość opłaty od transakcji międzynarodowej są określane wyłącznie przez bank Użytkownika według stanu na dzień, w którym przetwarzana jest transakcja. Ewentualne pytania dotyczące wspomnianych opłat lub kursu wymiany walut zastosowanego do rezerwacji Użytkownika należy kierować bezpośrednio do banku Użytkownika.

PRZELICZNIK WALUT

Jeśli w Witrynie jest dostępny przelicznik walut, obowiązują następujące zasady i warunki: informacje o wysokości kursów walut pochodzą z różnych publicznie dostępnych źródeł i mają charakter czysto orientacyjny. Nie weryfikuje się dokładności informacji o wysokości kursów, a wysokość rzeczywistych kursów walut może być inna. Notowania walut nie są aktualizowane codziennie. W funkcji przelicznika walut należy sprawdzić datę ostatniej aktualizacji dotyczącej danej waluty. Informacje przekazywane za pośrednictwem tej aplikacji uznaje się za dokładne, firma Egencia nie udziela jednak żadnych rękojmi ani gwarancji co do takiej dokładności. Jeśli Użytkownik zamierza korzystać z takich informacji do celów finansowych, powinien skontaktować się ze specjalistą, aby zweryfikować dokładność takich kursów walut. Firma Egencia nie upoważnia Użytkownika do korzystania z tych informacji w innym celu niż na jego własny użytek osobisty. Ponadto Użytkownikowi wyraźnie zabrania się odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystywania tych informacji do celów komercyjnych.

powrót do góry strony

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Użytkownik powinien zadbać o spełnienie zagranicznych wymogów wjazdowych; zagwarantować, aby jego dokumenty podróży, np. paszporty i wizy (tranzytowe, biznesowe, turystyczne i inne), były ważne; a także dopilnować, aby wszelkie inne zagraniczne kryteria wjazdowe zostały spełnione. Firma Egencia nie dysponuje żadną wiedzą szczególną na temat zagranicznych wymogów wjazdowych oraz dokumentów podróży. Firma Egencia zaleca swoim klientom, aby przed zarezerwowaniem podróży zagranicznej zapoznali się ze stosownymi zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami publikowanymi przez odpowiednie władze.

Paszport i wiza. Użytkownik musi uzyskać informacje na temat wymogów w tym zakresie od właściwej ambasady lub właściwego konsulatu. Wymogi te mogą się zmieniać, Użytkownik powinien zatem uzyskać aktualne informacje przed dokonaniem rezerwacji i wyjazdem. Firma Egencia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odmówienia Użytkownikowi wejścia na pokład samolotu lub wjazdu do dowolnego kraju wskutek nieposiadania przez niego przy sobie odpowiednich ważnych dokumentów podróży, w tym m.in. paszportu, wizy lub innych dokumentów wymaganych przez linię lotniczą, władze lub dowolny kraj, w tym kraje tranzytowe. Dotyczy to również wszystkich międzylądowań samolotu, nawet jeśli Użytkownik nie opuszcza samolotu ani lotniska.

Zdrowie. Zalecenia dotyczące szczepień związanych z wybranymi kierunkami podróży mogą się zmieniać, Użytkownik powinien zatem przed podróżą skontaktować się ze swoim lekarzem w kwestii aktualnych zaleceń. Użytkownik musi zadbać o spełnienie wszystkich wymogów wjazdowych w zakresie ochrony zdrowia, wykonać zalecane szczepienia, przyjmować wszystkie zalecane leki oraz stosować się do wszelkich porad medycznych związanych z podróżą.

Dezynsekcja. Nie zdarza się to często, większość krajów zastrzega sobie jednak prawo do dezynsekcji samolotów w przypadku domniemanego zagrożenia dla zdrowia publicznego, rolnictwa lub środowiska. Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zatwierdziły następujące procedury dezynsekcji: (1) spryskiwanie kabiny samolotu środkiem owadobójczym w aerozolu, gdy pasażerowie są już na pokładzie, lub (2) spryskiwanie wewnętrznych powierzchni samolotu niewielką ilością środka owadobójczego, gdy pasażerów nie ma jeszcze na pokładzie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.transportation.gov/airconsumer/spray

OFERUJĄC REZERWACJE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OKREŚLONYCH DOCELOWYCH MIEJSC PODRÓŻY, FIRMA EGENCIA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO TAKICH MIEJSC JEST WSKAZANA LUB POZBAWIONA RYZYKA, NIE PONOSI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY MOGĄCE WYNIKAĆ Z PODRÓŻY DO TAKICH MIEJSC.

powrót do góry strony

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi udostępnione w Witrynie mogą zawierać nieścisłości lub błędy, w tym błędy w cenach. W szczególności Spółki Grupy Egencia i Partnerzy firmy Egencia nie gwarantują dokładności oraz odrzucają wszelką odpowiedzialność z tytułu błędów lub nieścisłości w zakresie informacji i opisów dotyczących hoteli, lotów, rejsów, przejazdów samochodowych i innych produktów turystycznych wyświetlanych w Witrynie (w tym m.in. w cennikach, zdjęciach, listach udogodnień hotelowych, ogólnych opisach produktów). Ponadto firma Egencia wyraźnie zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów dotyczących cen publikowanych w Witrynie lub obecnych w oczekujących na realizację rezerwacjach, które dokonano po nieprawidłowej cenie. W takim przypadku, jeśli będzie to możliwe, firma Egencia zaproponuje Użytkownikowi utrzymanie z prawidłową ceną takiej niezrealizowanej rezerwacji albo anuluje rezerwację bez obciążania Użytkownika opłatami z tego tytułu.

Klasyfikacje hoteli wyświetlane w Witrynie mają charakter wyłącznie orientacyjny i Spółki Grupy Egencia ani Partnerzy firmy Egencia nie gwarantują ich poprawności. Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy nie gwarantują dostępności poszczególnych produktów i usług. Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy mogą dokonywać ulepszeń lub zmian w Witrynie.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności do jakichkolwiek celów informacji, Oprogramowania, produktów lub usług udostępnianych w Witrynie, a uwzględnienie lub oferowanie jakichkolwiek produktów lub usług w Witrynie nie świadczy o popieraniu lub rekomendowaniu takich produktów lub usług przez Spółki Grupy Egencia lub Partnerów firmy Egencia. Wszelkie takie informacje, Oprogramowanie, produkty i usługi są udostępniane „w stanie takim, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji. Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy odrzucają wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi co do braku wirusów lub innych szkodliwych komponentów w Witrynie, na ich serwerach lub w wysyłanych przez nich e-mailach. Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy odrzucają wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do informacji, Oprogramowania, produktów i usług, w tym z tytułu rękojmi co do przydatności handlowej, przydatności do określonej reakcji, za wady prawne oraz braku naruszeń praw osób trzecich.

Przewoźnicy, hotele i inni dostawcy usług, w tym m.in. usług turystycznych, udostępniający swoje usługi za pośrednictwem Witryny są niezależnymi kontrahentami, a nie agentami lub pracownikami Spółek Grupy Egencia lub Partnerów firmy Egencia. Spółki Grupy Egencia oraz Partnerzy firmy Egencia nie ponoszą odpowiedzialności za czyny, błędy, zaniechania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub niedbalstwo ze strony takich dostawców, ani za przypadki obrażeń ciała, śmierci, szkód na mieniu lub innych szkód lub wydatków wynikających z takich działań. Spółki Grupy Egencia i Partnerzy firmy Egencia nie ponoszą odpowiedzialności oraz nie będą zwracać kosztów z tytułu opóźnień, anulowań, nadsprzedaży, strajków, działania siły wyższej ani z innych przyczyn pozostających poza bezpośrednią kontrolą firmy Egencia, a także firma Egencia nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe wydatki, braki, opóźnienia, zmiany trasy lub działania władz lub organów państwowych.

W żadnym przypadku Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia ani ich odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne odszkodowania ani szkody, w tym odszkodowania karne lub specjalne oraz szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub wtórne, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Witryny, wyświetlania przez niego Witryny lub korzystania przez niego z Witryny lub bezpośrednio lub pośrednio wynikające z opóźnienia w uzyskiwaniu dostępu, wyświetlaniu lub korzystaniu lub z niemożności uzyskiwania dostępu, wyświetlania lub korzystania (w tym m.in. dotyczących zaufania Użytkownika do opinii wyświetlanych w Witrynie, wirusów komputerowych, informacji, Oprogramowania, powiązanych witryn, produktów i usług, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny, lub w inny sposób wynikających z uzyskiwania dostępu Witryny, wyświetlania jej lub korzystania z niej), niezależnie od rodzaju tej odpowiedzialności (z tytułu niedbalstwa, wynikającej z umowy, deliktowej, obiektywnej, na podstawie przepisów prawa ochrony konsumenta lub innej), nawet jeśli Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia i ich odpowiedni dostawcy wiedzieli o możliwości wystąpienia takich szkód i odszkodowań.

Jeśli mimo powyższego ograniczenia odpowiedzialności Spółki Grupy Egencia, Partnerzy firmy Egencia lub ich odpowiedni dostawcy zostaną uznani za odpowiedzialnych za straty, szkody lub odszkodowania bezpośrednio lub pośrednio wynikające z okoliczności opisanych powyżej, wówczas całkowita odpowiedzialność Spółek Grupy Egencia, Partnerów firmy Egencia lub ich odpowiednich dostawców ograniczona jest do większej z następujących kwot: (a) kwoty będącej równowartością opłat za transakcje uiszczonych przez Użytkownika na rzecz firmy Egencia w związku z takimi transakcjami dokonanymi przy użyciu Witryny albo (b) kwoty stu dolarów amerykańskich (100 USD) lub jej równowartości w walucie lokalnej Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla rozkład ryzyka między poszczególnymi stronami. Ograniczenia określone w tym punkcie zachowują ważność, nawet w przypadku uznania, że dane ograniczone uprawnienie określone w Warunkach Korzystania nie spełniła swojej podstawowej roli. Ograniczenia odpowiedzialności określone w Warunkach Korzystania są wiążące dla Spółek Grupy Egencia, Partnerów firmy Egencia lub ich odpowiednich dostawców.

powrót do góry strony

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność cywilną od Spółek Grupy Egencia, Partnerów firmy Egencia lub ich odpowiednich dostawców, a także członków ścisłego kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów tych podmiotów, jak również dokonać na ich rzecz stosownej rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń, powództw, żądań, odszkodowań, strat, szkód, grzywien, kar lub innych kosztów lub wydatków, w tym uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających z:

 1. naruszenia przez Użytkownika Warunków Korzystania lub postanowień dokumentów wspomnianych w Warunkach Korzystania;
 2. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania przez Użytkownika z Witryny.

powrót do góry strony

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do witryn obsługiwanych przez podmioty inne niż Spółki Grupy Egencia i Partnerzy firmy Egencia. Takie hiperłącza udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Egencia nie kontroluje takich witryn oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za stosowane w nich praktyki w zakresie ochrony prywatności. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich stosownych środków, aby upewnić się, czy wybrane przez niego łącza lub pobrane przez niego (z Witryny lub innych witryn) Oprogramowanie nie zawierają wirusów, robaków, trojanów, usterek i innych szkodliwych elementów. Zamieszczenie przez firmę Egencia hiperłączy do takich witryn nie implikuje aprobaty dla materiałów dostępnych w tych witrynach ani nie jest wyrazem powiązania z operatorami tych witryn.

powrót do góry strony

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W WITRYNIE

Oprogramowanie udostępnione do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) lub ze sklepu z aplikacjami na urządzenia przenośne, z którego korzysta Użytkownik, w tym udostępniona przez firmę Egencia aplikacja na urządzenia przenośne („Aplikacja na Urządzenia Przenośne”) jest chronionym prawem autorskim utworem stanowiącym własność Spółek Grupy Egencia, Partnerów firmy Egencia lub ich odpowiednich dostawców. Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, która towarzyszy Oprogramowaniu lub jest w nim zawarta („Umowa Licencyjna”). O ile Użytkownik nie wyrazi najpierw zgody na postanowienia Umowy Licencyjnej, nie może zainstalować ani korzystać z Oprogramowania, któremu towarzyszy taka umowa lub które taką umowę zawiera. W odniesieniu do Oprogramowania dostępnego do pobrania w Witrynie, któremu nie towarzyszy Umowa Licencyjna, firma Egencia niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na pobieranie, instalowanie i korzystanie z Oprogramowania lub Aplikacji na Urządzenia Przenośne wyłącznie na potrzeby przeglądania i innego rodzaju korzystania z Witryny lub uzyskiwania dostępu do treści i informacji dostępnych w ramach Aplikacji na Urządzenia Przenośne (w tym m.in. dotyczących cen i informacji o dostępności usług turystycznych) zgodnie z Warunkami Korzystania.

Wspomniane Oprogramowanie, w tym m.in. wszelkie fragmenty kodu HTML i kontrolki Active X zawarte w Witrynie, stanowią własność Spółek Grupy Egencia, Partnerów firmy Egencia lub ich odpowiednich dostawców oraz są chronione przepisami prawa autorskiego i postanowieniami umów międzynarodowych. Powielanie lub redystrybuowanie Oprogramowania jest wyraźnie zabronione i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osobom, które dopuszczą się takiego naruszenia, grożą sankcje karne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA DOWOLNY INNY SERWER LUB DO DOWOLNEJ INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE EWENTUALNĄ GWARANCJĄ LUB RĘKOJMIĄ TYLKO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

Aby Aplikacja na Urządzenia Przenośne działała prawidłowo, urządzenie przenośne Użytkownika musi być podłączone do Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich działań niezbędnych do ustanowienia połączenia internetowego w jego urządzeniu oraz za regulowanie wszelkich kwot, które jego operator naliczy w związku z przesyłaniem i odbieraniem danych przez Aplikację na Urządzenia Przenośne (w tym m.in. opłat za transfer danych w roamingu). Zgodnie z postanowieniami Polityki ochrony prywatności Aplikacja na Urządzenia Przenośne będzie w ramach swojego zwykłego działania automatycznie przesyłać niewielkie ilości danych, w tym dane dotyczące sposobu korzystania z niej przez Użytkownika i dane dotyczące treści, do jakich Użytkownik uzyskuje dostęp, a także informacje na temat błędów i problemów technicznych, które mogą wystąpić podczas korzystania z Aplikacji.Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji na Urządzenia Przenośne oznacza, że zgadza się on na automatyczne zbieranie tych informacji.

powrót do góry strony

PRAWO AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie treści zamieszczone w Witrynie są chronione prawem autorskim © 2023 Egencia LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Egencia oraz logo Egencia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Spółek Grupy Egencia w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki logo oraz nazwy produktów i spółek wymienione w Warunkach Korzystania mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Firma Egencia nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w witrynach obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne.

Jeśli Użytkownik wie o przypadku naruszenia praw do marki Egencia, powinien przesłać stosowne powiadomienie na nasz adres e-mail. Firma Egencia nie odpowiada na powiadomienia dotyczące naruszeń prawa do marki Egencia przesyłane na adres inny niż wskazany powyżej.

powrót do góry strony

LIKWIDACJA KONTA

Zgodnie z przepisami ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA) oraz prawa właściwego, firma Egencia stosuje politykę likwidowania w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania kont tych subskrybentów lub posiadaczy kont, którzy zostaną uznani za dopuszczających się regularnych naruszeń. Firma Egencia może również według własnego uznania ograniczyć dostęp do Witryny lub zlikwidować konta użytkownikom, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów, bez względu na regularność występowania takich naruszeń. Jeśli Użytkownik uważa, że posiadacz konta lub subskrybent regularnie dopuszcza się naruszeń, powinien w powiadomieniu przekazać firmie Egencia wszelkie informacje niezbędne do weryfikacji takich zarzutów.

powrót do góry strony

POWIADOMIENIE O MATERIAŁACH NARUSZAJĄCYCH PRAWO AUTORSKIE

Jeśli Użytkownik wyraża w dobrej wierze przekonanie, że udostępniane przez firmę Egencia materiały naruszają jego prawo autorskie, Użytkownik (lub jego przedstawiciel) może przekazać firmie Egencia pisemne powiadomienie zawierające wyszczególnione poniżej informacje. Firma Egencia nie będzie rozpatrywać skarg niepoprawnie sporządzonych lub niekompletnych. Wprowadzające w błąd informacje zawarte w powiadomieniu dotyczącym treści lub działań naruszających prawo autorskie mogą narazić Użytkownika na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 1. Jednoznaczna identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, w stosunku do którego zdaniem Użytkownika doszło do naruszenia.
 2. Jednoznaczna identyfikacja materiałów w Witrynie, które zdaniem Użytkownika naruszają prawo autorskie (np. łącze do takich materiałów).
 3. Adres fizyczny, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika.
 4. Oświadczenie, że Użytkownik „w dobrej wierze wyraża przekonanie, że materiały zgłoszone jako naruszające prawo autorskie nie są objęte stosownym upoważnieniem ze strony właściciela prawa autorskiego, jego przedstawiciela ani z mocy prawa”.
 5. Oświadczenie, że „informacje podane w powiadomieniu są dokładne oraz że strona składająca skargę, działając pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, jest upoważniona do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia”.
 6. Podpis osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia.

Użytkownik może przekazać powiadomienie firmie Egencia pocztą elektroniczną albo korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Firma Egencia rozpatrzy wszystkie powiadomienia spełniające przedstawione powyżej wymogi. Jeśli firma Egencia wskutek powiadomienia usunie albo wyłączy dostęp do witryny lub treści, może poinformować o tym właściciela lub administratora witryny lub treści, aby umożliwić mu wysłanie stosownego sprzeciwu.

Przed wysłaniem powiadomienia warto zatem zasięgnąć opinii prawnika.Wprowadzające w błąd informacje zawarte w powiadomieniu dotyczącym treści lub działań naruszających prawo autorskie mogą narazić Użytkownika na odpowiedzialność odszkodowawczą (w tym z tytułu kosztów obsługi prawnej).

powrót do góry strony

SPRZECIW NA POWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAWA AUTORSKIEGO

Jeśli materiały opublikowane przez Użytkownika zostały zablokowane, Użytkownik może wysłać do firmy Egencia faksem lub pocztą tradycyjną swój sprzeciw zawierający określone poniżej elementy. Przed wysłaniem sprzeciwu Użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem. Sprzeciw powinien zawierać następujące informacje:

 1. Identyfikacja treści, która została usunięta albo zablokowana, oraz lokalizacji, w której treść ta była wyświetlana w Witrynie firmy Egencia. W miarę możliwości należy podać też adres URL.
 2. Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Oświadczenie Użytkownika, w którym Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję federalnego sądu okręgowego właściwego dla okręgu, w którym znajduje się adres Użytkownika, a jeśli adres ten znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, właściwego dla okręgu, w którym znajduje się adres firmy Egencia LLC, oraz w którym Użytkownik zobowiązuje się przyjąć od strony, która zgłosiła zastrzeżenia dotyczące treści Użytkownika, lub od jej przedstawiciela stosowne pisma procesowe.
 4. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że zidentyfikowane powyżej treści zostały usunięte albo zablokowano do nich dostęp w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji”.
 5. Podpis Użytkownika.

Dokument należy wysłać na adres:

Egencia LLC  
1111 Expedia Group Way West  
Seattle, WA 98119 USA

powrót do góry strony

UWAGI DOTYCZĄCE PRAW Z PATENTÓW

Co najmniej jeden z patentów znajdujących się w posiadaniu firmy Egencia może mieć zastosowanie do Witryny oraz funkcji i usług udostępnianych za jej pośrednictwem. Poszczególne fragmenty Witryny są objęte stosownymi licencjami w oparciu o odpowiednie patenty.W przypadku innych patentów postępowanie rejestracyjne jest w toku.

powrót do góry strony

ZASADY DOTYCZĄCE MAP

Korzystanie przez Użytkownika z funkcji map dostępnych w Witrynie podlega postanowieniom takich dokumentów jak Zasady używania (Microsoft) i Oświadczenie o ochronie prywatności (Microsoft) oraz Warunki korzystania (Google) i Polityka prywatności (Google). Microsoft i Google zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień tych dokumentów w dowolnym momencie i według ich własnego uznania.

powrót do góry strony

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Witryna obsługiwana jest przez spółkę prawa francuskiego, a Umowa podlega prawu angielskiemu. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję oraz właściwość miejscową sądów w Londynie (Zjednoczone Królestwo) we wszystkich sporach bezpośrednio lub pośrednio związanych z korzystaniem z Witryny. Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w jurysdykcji, w której nie wszystkie postanowienia Umowy, w tym m.in. zawarte w tym paragrafie, są skuteczne.

Użytkownik zgadza się, że Warunki Korzystania ani korzystanie przez Użytkownika z Witryny nie skutkują powstaniem między nim a Spółkami Grupy Egencia stosunku pracy, spółki joint venture lub spółki cywilnej.

Wykonanie postanowień Warunków Korzystania przez firmę Egencia podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym, a żadne z postanowień Warunków Korzystania nie ogranicza prawa firmy Egencia do zastosowania się do żądań lub wymogów ze strony organów ochrony porządku publicznego lub instytucji rządowych lub innego rodzaju żądań lub wymogów prawnych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Witryny lub informacji udostępnianych firmie Egencia lub zbieranych przez firmę Egencia w związku z takim korzystaniem. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego, Użytkownik zgadza się wnieść ewentualne roszczenie lub wytoczyć ewentualne powództwo bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Witryny lub korzystania przez Użytkownika z Witryny w ciągu dwóch (2) lat od dnia powstania przyczyny takiego roszczenia lub powództwa. W przeciwnym razie dojdzie do nieodwołanego zrzeczenia się prawa do wniesienia roszczenia.

Jeśli którakolwiek z części Umowy zostanie uznana za nieważną, nielegalną lub niewykonalną, nie będzie to mieć wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie pozostałe zasady i warunki w niej przywołane) stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą Egencia w odniesieniu do Witryny, usług firmy Egencia oraz transakcji i stosunków między Użytkownikiem a firmą Egencia oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia lub oferty, zarówno w formie elektronicznej, jak i ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a firmą Egencia w odniesieniu do Witryny (z wyłączeniem umowy zawartej między Spółką Użytkownika a firmą Egencia). Drukowana wersja Umowy oraz wszelkich powiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych i administracyjnych w takim samym stopniu i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy biznesowe od początku generowane i przechowywane w formie drukowanej.

Wspomniane w Witrynie fikcyjne nazwy spółek i produktów, imiona i nazwiska osób i postaci lub innego rodzaju fikcyjne dane nie mają na celu reprezentować żadnych rzeczywistych osób, spółek, produktów ani zdarzeń.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Warunkach Korzystania, są zastrzeżone.

powrót do góry strony

WSPARCIE

Odpowiedzi na pytania oraz informacje na temat sposobów kontaktowania się z firmą Egencia można znaleźć w Centrum Informacji Egencia. Można też skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Egencia France SAS 
Attn: Legal Dept 9-11 Allee de l’Arche 
92400 Courbevoie 
France

©2023 Egencia LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.